Általános Szerződési Feltételek


A WAWONA Internet Kft. (Cg.: 02-09-070665, székhely: 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 35., adószám: 13696164-2-02, képviseli: Németi Roland ügyvezető) Szolgáltató általános szerződési feltételei DNS/WEB/MAIL szerver üzemeltetése, tárhely és support szolgáltatás biztosítása tárgykörében.

Általános Szerződési Feltételek

A WAWONA Internet Kft. (Cg.: 02-09-070665, székhely: 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 35., adószám: 13696164-2-02, képviseli: Németi Roland ügyvezető) Szolgáltató általános szerződési feltételei DNS/WEB/MAIL szerver üzemeltetése, tárhely és support szolgáltatás biztosítása tárgykörében.

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya

I./1. Jelen ÁSzF 2019. április 1. napjától hatályos

I./2. Az ÁSzF kiterjed a WAWONA Internet Kft. által üzemeltetett minden DNS/WEB/MAIL szerverre , tárhelyre és support szolgáltatásbiztosítására.

II. Az Általános szerződési feltételek alanyai

II./1. Az ÁSzF kiterjed a WAWONA Internet Kft.-re, mint Szolgáltatóra –továbbiakban Szolgáltató-, kiterjed továbbá a szolgáltatást igénybe vevőre, azaz a Megrendelőlapot aláíró Megrendelőre – továbbiakban Megrendelő-.

II./2. Megrendelő az a magyar, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, amely a Szolgáltatónál megrendelt szolgáltatás előfizetője.

III. A szerződés tárgya

III./1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelő részére a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Megrendelőlapon részletezett DNS/WEB/MAIL szervert üzemeltessen, azon tárhelyet biztosítson. A Megrendelő számára az előre megadott tárhely méret felett igény esetén külön térítés ellenében, illetve csomagváltoztatás keretében további tárhelyet biztosít.

A Szolgáltató a megrendelést elfogadja és kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges szaktudással, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges engedélyekkel.

III./2. Szolgáltató vállalja, hogy a IV./12. pontban foglaltak szerinti support szolgáltatást biztosít ügyfeleinek.

IV. A Felek jogai és kötelezettségei

IV./1. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által megrendelt szolgáltatást folyamatosan biztosítani.

IV./2. A Szolgáltató köteles a web szerver Internet elérhetőségét 99 %-os rendelkezésre állás mellett biztosítani. A BIX üzemzavara esetére elérést a Szolgáltató nem garantál.

IV./3. Szolgáltató köteles a szolgáltatás biztosítását akadályozó bármely eseménykor értesíteni a Megrendelőt, előre látható huzamosabb (2 órát meghaladó) kiesés esetén értesíti a Megrendelőt annak okáról és időtartamáról.

IV./4. Megrendelő köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületén elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről, és a szerverre történő feltöltéséről, ehhez a szolgáltató sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát a megrendelő rendelkezésére.

IV./5. A Megrendelő kijelenti, hogy az általa feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

IV./6. A Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a szerveren elhelyezett információk és adatok jogszerűségéért. A szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget a megrendelő által elhelyezett tartalommal, vagy a megrendelő által folytatott tevékenységgel kapcsolatban. A nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység, vagy a szolgáltató érdekeit sértő anyagok észlelése feljogosítja a szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatást részben vagy egészben, a megrendelő egyidejű értesítése mellett felfüggessze. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése nem mentesíti megrendelőt a szolgáltatás díjának megfizetése alól.

IV./7. A Szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor, ha a Megrendelő által a szerveren elhelyezett tartalom, a Megrendelő által folytatott tevékenység, vagy az azok által kiváltott, más internetfelhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik a szerverek működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverre nézve az átlagosnál jóval nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is. Megrendelő köteles ezen tevékenységét a felfüggesztést követő 3 napon belül megszüntetni. Amennyiben Megrendelő ennek nem tesz eleget, Szolgáltató a kitűzött határidő eredménytelen eltelte után a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése, illetve felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a szolgáltatás díjának megfizetése alól.

IV./8.A Szolgáltató a szervereken elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz a Megrendelő adatainak védelme érdekében. A szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát ugyanakkor szavatolni nem tudja. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal, és felhívja a Megrendelő figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára. A Szolgáltató az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

IV./9. A Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha a Megrendelő, illetőleg a Megrendelő alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Szolgáltató által nyújtott, vagy használatra átengedett szolgáltatásokat. A tárhely eléréséhez szükséges felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a Megrendelő felel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

IV./10. A Szolgáltató a megrendelés teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe, de az igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a rábízott feladatot maga látta volna el.

IV./11. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már megfizetett szolgáltatási díjat megtartani.

IV./12. Szolgáltató vállalja, hogy a csomagban foglalt éves időkeret erejéig térítésmentes helpdesk ügyeletet biztosít hétköznapokon 8-16 óra között. Ettől eltérő időpontban, a kvótát meghaladó időtartamban igénybe vett support szolgáltatásokért a Szolgáltató jogosult a VII/5. pontban meghatározott díjat felszámolni, vagy a feladat végrehajtását visszautasítani.Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szoftveres távoli eléréssel történő segítségnyújtás nem tartozik a helpdesk feladatok közé, ezen szolgátatásért a Szolgáltató jogosult minden esetben 4000+Áfa/fél óra szolgáltatási díjat felszámítani.

V. Titoktartás

V./1. A Szolgáltató köteles a megrendelés során tudomására jutott adatokat, üzleti ismereteket, üzleti titkokat bizalmasan kezelni, azokat a Megrendelő előzetes engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra vagy harmadik személy, illetve nem jogosított személyek tudomására. Törekszik az adatok, jelszavak védelmére, azokat csak korszerűen kódolt formában tárolja.

V./2. Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait a 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt illetőleg az “Online Privacy Alliance” ajánlásait figyelembe véve biztonságosan kezelni.

VI. Szolgáltató ügyfélszolgálata

VI./1. Szolgáltató saját telephelyén minden nap 08-16 óra között ügyfélszolgálatot biztosít a felmerülő technikai problémák és új igények regisztrálására, illetve a lehető legrövidebb idő alatt történő megoldására. Az Ügyfélszolgálat elérhető elektronikus levelezésen keresztül a [javascript protected email address] címen, vagy telefonon a +36 30 678 4199-as számon.

VII. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

VII./1. A Szolgáltató a megrendelőlapon részletezett szolgáltatások díjáról számlát állít ki a Megrendelő részére, mely díjat a Megrendelő a számlán szereplő fizetési határidőig köteles megfizetni.

VII./2. Amennyiben a megrendelő az esedékes szolgáltatási díjjal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 60 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, a szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése nem mentesíti a megrendelőt a szolgáltatás díjának megfizetése alól.

Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató jogosult továbbá a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani. A szolgáltatási díj és az esetleges késedelmi kamat megrendelő által történő megfizetése után, a szolgáltató köteles a szolgáltatás működését helyreállítani.

VII./3. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, késedelmi kamat felszámítására és a Megrendelő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak, 30 napot meghaladó késedelem esetén 500 Forint plusz Áfa eljárási díj kiszámlázására.

VII/4. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás kiszámlázásától számított egy éven keresztül térítésmentes support szolgáltatást biztosít „S csomag” esetén 0, „M csomag” esetén 1, „L csomag” és „XL csomag” esetén 2 óra időtartamban, vagy egyéni megállapodás alapján, hétköznapokon 8-16 óra között, mely support kvóta a díj befizetésével automatikusan újraindul.

VII/5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben ügyfélszolgálati időn kívül, vagy a kvóta elévülése illetve kimerülése után kíván helpdesk szolgáltatást igénybe venni, a szolgáltató jogosult 4000 Forint + Áfa, vagy egyéni megállapodás szerinti díjat felszámolni minden megkezdett fél óránként.

VIII. A szerződés felmondása

VIII./1. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél 30 napra előre írásban, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.

VIII./2. Amennyiben a Megrendelő a szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett szolgáltatási díj időarányos részére nem tarthat igényt.

VIII./3. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szolgáltató írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a Megrendelő törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást, valamint a IV./7. pontban foglaltak bekövetkezése esetén.

IX. Vegyes rendelkezések

IX./1. A Felek az elektronikus dokumentumok okirati formáját elismerik, és kölcsönösen elfogadják a Kapcsolattartók vagy a Felek képviselőinek elektronikus úton tárolt és továbbított dokumentumok teljes bizonyító erejét.

IX./2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerzői jogról szóló törvény, ill. annak végrehajtásáról szóló jogszabályok az irányadóak. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő jogvitára a Pécsi Városi Bíróság illetőségét jelölik meg.

IX/3. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítását a Szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti.

support Hétfő - Péntek 8:00 - 16:00